REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa”)

Ceramik System Decal – Marcin Filip z siedzibą w Łubniany, przy ul. Pięknej 13,

ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez firmę Ceramik System Decal – Marcin Filip  usług drogą elektroniczną, w szczególności usług za pośrednictwem sklepu internetowego  dostępnego w Internecie pod adresem: www.ceramiksystem.pl.

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego Usługodawcy.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z  usług witryny internetowej.

3. Przedmiot transakcji –usługi i towary  wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu, w szczególności usługa polegająca na sprzedaży towarów i usług sklepu internetowego Usługodawcy.

4. Ceramik System Decal – sklep internetowy dostępne pod adresem : http://www.ceramiksystem.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu usług i towarów.

5. Usługodawca (Sprzedawca) - Ceramik System Decal – Marcin Filip z siedzibą w Łubniany, przy ul. Pięknej 13,

6. Usługobiorca (Klient) – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§ 2 Zasady ogólne

1. Każda osoba korzystająca z usług niniejszego sklepu internetowego przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik musi posiadać:

o    połączenie z siecią internetową,
o    urządzenia kompatybilne z siecią internetową,
o    poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, lub Firefox w wersji nie niższej niż 3.5.3.


4. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie lub uruchomienie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

6. Strony internetowe Sklepu wykorzystują mechanizmy typu cookies, które pozwalają na zbieranie danych statystycznych odnośnie wizyt Użytkownika oraz w celach potwierdzenia tożsamości użytkowników. Zaakceptowanie plików Cookiem jest wymagane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z zasobów Sklepu.

7. Ponadto strona internetowa wykorzystuje pliki cookie pozwalające na analizę danych podmiotów trzecich. W plikach tych nie są przechowywane żadne dane osobowe

8. Użytkownik, w celu niknięcia zagrożeń takich jak np. włamanie na konto, powinien:

o    korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego,
o    unikać korzystania z terminali dostępnych publicznie,
o    nie zapisywać haseł w przeglądarkach stron internetowych,

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Całkowite koszty uwzględniające koszty wysyłki widoczne są podczas składania zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym w zakładce „Sposób dostawy i płatność”.

2. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie: http://www.ceramiksystem.pl.

3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Klient ma na tym etapie możliwość wyboru czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje.

5. Z chwilą złożenia (wysłania) zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem i Sklepem Ceramik System Decal.

6. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez Ceramik System Decal, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

7. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail, oraz otrzyma mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

10. W przypadku konieczności korekty złożonego zamówienia lub jego anulowania należy wysłać stosowną informację na adres biuro@ceramiksystem.pl. Korekty zamówienia lub jego odwołanie są możliwe najpóźniej do momentu jego realizacji (przekazania towaru do przewoźnika).

11. Odbiór osobisty zamówionych towarów jest możliwy  pod adresem Łubniany, ul Piękna 13, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 19.00.

12. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 4 Płatności

1. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.

4. Oferujemy następujące formy płatności:

Za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi, w Urzędzie Pocztowym, Kurierowi, lub w Paczkomacie.

Przelew bankowy - przesyłka zostanie wysłana po przedpłacie pieniędzy na rachunek bankowy firmy Ceramik System Decal (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu),

o    Odbiór osobisty po przedpłacie,
o    Odbiór osobisty i płatność gotówką.
o    Przelewy prosimy przesyłać na konto:
o    08 1140 2004 0000 3602 7477 4347 MBank

W tytule przelewu należy podać  numer zamówienia oraz nazwisko i imię  osoby na którą zamówienie zostało złożone.

5. Sposób dostarczenia, odbioru towaru oraz koszt, Kupujący wybiera podczas składania zamówienia w zakładce: „Sposób dostawy i płatność”.

§ 5 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Sklepu Usługodawcy, wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

o    niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;
o    braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
o    awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
o    niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
o    krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

4. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

 § 7 Odbiór towaru

1. Usługi Sklepu  są realizowane na terenie całego świata.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego złożenia (w przypadku wysyłki za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania przelewu od Klienta (w przypadku wysyłki za wcześniejszym przelewem).

3. Średni czas oczekiwania na wysyłkę to 1-2 dni robocze. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy Ceramik System Decal – Marcin Filip .

4. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i zwrotu do firmy Ceramik System Decal – Marcin Filip prawidłowo wysłanej i oczekującej na odbiór przesyłki, przesyłamy stosowną informację na adres email podany w zamówieniu. Możliwa jest ponowna wysyłka za dopłatą pokrywającą dodatkowe koszty przesyłki.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczeni aprzed jego upływem, w którym prosimy  o podanie numeru rachunku bankowego.

2. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy produktów robionych na zamówienie ( art. 10 punkt 4) ustawy (Dz. U.Nr 22, poz 271).

3. Towar powinien zostać odesłany do firmy Ceramik System Decal – Marcin Filip na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu jeśli taki został wydany. Ceramik System Decal – Marcin Filip gwarantuje zwrot kosztu towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, wysłane przelewem na podane konto.

4. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 9 Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

3. Przed wysyłką należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

5. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres naszej firmy.

7. W każdym przypadku gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

8. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt e-mail na adres biuro@ceramiksystem.pl,  oraz przesłanie wadliwego towaru do firmy Ceramik System Decal – Marcin Filip. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu (jeśli taki został wydany) wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Ceramik System Decal Marcin Filip

ul. Piękna 13, 46-024 Łubniany


e-mail: biuro@ceramiksystem.pl
telefon: 517 489 234

NIP 9910348199
REGON 161499279

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora;

- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji);

- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń;

- marketingu bezpośredniego;

- tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora);

- weryfikacji wiarygodności płatniczej;

- wsparcia obsługi.

2.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

2.4.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

2.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

3. COOKIES

3.1. Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy Twojego komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia naszej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

3.2. Pliki cookie umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.

3.3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wyłączenia przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

3.4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Internet Explorer

W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie. https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: ?będzie używał ustawień użytkownika?. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka. http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka.http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari

W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie. http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Więcej informacji ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/

4. LOGI SERWERA

4.1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

4.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

4.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

4.5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

5.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

6.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 11 Dostępność i zmiana regulaminu

1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

o    oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
o    przedmiot reklamacji,
o    okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu poczty biuro@ceramiksystem.pl

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 
§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy wedługprzepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data publikacji: 17.06.2014 r.